วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว


ความหมายของจำนวนเชิงซ้อน
การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเชิงซ้อน


อินเวอร์สคูณของจำนวนเชิงซ้อน


สังยุคของจำนวนเชิงซ้อน


กราฟและค่าสัมบูรณ์จำนวนเชิงซ้อนผู้จัดทำ&ขอบคุณ

ข้าพเจ้าขอขอบคุณ คุณครูเสาว์ภา ชูทอง ที่ได้คอยให้คำแนะนำเนื้อหาในการจัดสร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมา หากมีข้อผิดพลาดประการใด ก็ขอ อภัยมา ณ ที่นี้

ผู้จัดทำ
นางสาวอุบล   เดชพล   เลขที่9  ม.5/5

นางสาวณัฐกุล  ต่องสุนทร   เลขที่10  ม.5/5

นางสาวปรียาภรณ์   มะโนสา  เลขที่24  ม.5/5


ขอบคุณที่มา